serra

Tel. +48 601 670 224

Kontakt

Kontakt


brian james trailers

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży również do pobrania tutaj:
OWU Serra.pdf

1. Postanowienia ogólne
 a) Dla umowy sprzedaży, w której w charakterze Sprzedawcy lub Dostawcy występuje Szymon Pakuła, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem 64-421 Kamionna, 
ul. Wiśniowa 3, (zwany dalej Sprzedawcą lub Dostawcą), 
a kupującym jest podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] polskiego kodeksu cywilnego, obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży.
 b) Warunki Zakupu Klienta nie są wiążące. Warunki te nie stają się częścią umowy i wiążą strony jedynie w przypadku, jeżeli Sprzedawca zaakceptuje je wprost w formie pisemnej. 
W każdym przypadku Klient zgadza się z tym, aby w przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy jego Warunkami Zakupu 
i Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sprzedawcy zastosowanie miały jedynie te ostatnie. Brak wniesienia sprzeciwu, zrealizowanie dostawy lub wykonanie świadczenia nie mogą być poczytane jako akceptacja warunków handlowych innych, niż niniejsze.
 c) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują również dla przyszłych umów i czynności, nawet wtedy, jeżeli strony 
w danych przypadku nie uzgodniły tego wprost.


2. Zawarcie umowy
 a) Treści przekazane przez Sprzedawcę nie stanowią oferty 
w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji, chyba że wyraźnie stanowią one inaczej.
 b) Umowa dochodzi do skutku poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Dla treści umowy miarodajnym jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przyjęcie złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy następuje poprzez wykonanie zamówienia, jeżeli zostało wykonane.
 c) Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe odnosi się także do porozumienia o zniesieniu wymogu zachowania formy pisemnej.
 d) Podane ceny są cenami netto, do których naliczony zostanie jeszcze podatek od towarów i usług VAT w wysokości określonej przepisami prawa. W cenach nie są zawarte w szczególności koszty załadunku, transportu, ubezpieczenia i opakowania towaru, które to koszty zostaną zafakturowane, w razie wykonania takich usług przez Sprzedawcę.


3. Dostawa
 a) W razie wątpliwości poczytuje się, że termin dostawy biegnie od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak, niż od momentu zapłaty zaliczki przez Klienta. Okres ten przedłuża się o okres potrzebny na załatwienie ewentualnych formalności wwozowych 
i wywozowych. Ponadto ulega on wydłużeniu o okres niezawinionej przez Sprzedawcę przeszkody (siła wyższa, strajk itp.) lub przeszkody zaistniałej po stronie jego poddostawcy lub podwykonawcy, a ponadto o okres ewentualnego przysługującego Sprzedawcy prawa zatrzymania.
 b) Sprzedawcy przysługuje prawo zatrzymania, dopóki Klient opóźnia się ze spełnieniem zobowiązań wynikających z umowy lub z innej umowy wiążącej Strony.
 c) Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli Klient zostanie poinformowany o gotowości do wykonania dostawy.
 d) dostawa następuje na warunkach „EXW SERRA Maschinenbau GmbH, Bahnhoffstr. 83, D-83253 Rimsting, Niemcy”, zgodnie 
z przepisami Incoterms 2000.


4. Wydanie towarów
 a) Wydanie towarów odbywa się wg EXW (Incoterms 2000) siedziba SERRA Maschinenbau GmbH, Bahnhoffstr. 83, D-83253 Rimsting, Niemcy.
 b) Przygotowane do wydania towary Klient powinien odebrać natychmiast po otrzymaniu informacji o gotowości towaru do odbioru. W przeciwnym razie Sprzedawca ma prawo do przechowania towaru na koszt Klienta.


5. Płatność
 a) Termin płatności ceny, nie pomniejszonej o skonto, przypada nie później, niż w dniu wydania towaru Klientowi. Uprzednia płatność ceny jest warunkiem wydania towaru Klientowi.
 b) Sprzedawca może udzielić Klientowi na piśmie odroczonego terminu płatności, który nie może przekraczać 14 dni od wydania towarów.
 c) W stosunku do Klienta wyłącza się prawo potrącenia i prawo zatrzymania.


6. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań
 a) Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od odbioru towaru, zgłaszania Sprzedawcy ewentualnych wad na piśmie. Wady, które przy dołożeniu należytej staranności nie mogły być wykryte po przekazaniu, należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu. Zawiadomienie wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej oraz – po uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną na adres [szymon@serra.pl] – przesłania listem poleconym. Klient jest zobowiązany do umożliwienia Sprzedawcy skontrolowania zgłoszonych wad.
 b) O ile Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia wad albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwej takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, prawo wyboru należy do Sprzedawcy.
 c) Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Kupujący może korzystać z gwarancji jakości, jeżeli otrzymał od Sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej.


7. Zastrzeżenie prawa własności
 a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem sprzedaży/dostawy do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań Klienta wynikających ze stosunków handlowych 
z Sprzedawcą. O ile w świetle prawa obowiązującego w miejscu siedziby Klienta niniejsze zastrzeżenie własności jest bezskuteczne, Klient jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę składając w tym zakresie jednoznaczne oświadczenie na piśmie. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zaoferować Sprzedawcy zabezpieczenie. Niezależnie od powyższego Sprzedawca może zażądać wniesienia przedpłaty, określając jej wielkość.


8. Postanowienia końcowe
 a) W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy zaliczka wpłacona przez Klienta nie podlega zwrotowi.
 b) Wyłącza się prawo Klienta do potrącenia jego wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy względem Klienta.
 c) Dokumentacja dotycząca towaru, w tym instrukcja obsługi, gwarancja jakości, może być sporządzona w języku innym, niż język polski.
 d) Umowy, których dotyczą niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, podlegają prawu polskiemu. 
 e) Sądem właściwym jest polski sąd powszechny wg siedziby Sprzedawcy.

Multiagencja Ubezpieczeniowa - Międzychód, Lucyna Kaźmierczak xleasing.pl stat4u